मेलम्चीको पाइप सफा गर्न गएका दुई जना कामदार ज्यान गयो

178
/fli6«o uf}/jsf] d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgfcGtu{t cfh hf]l8Psf] ;'Gb/Lhntkm{sf] ;'?ª dfu{ -6g]n_ / l;Gw'kfNrf]stkm{sf] ;'?ª dfu{ . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठूलो पाइपभित्र सफा गर्ने क्रममा दुई जना कामदारको मृत्यु भएको छ ।

शुक्रबार बिहान काठमाडौं महानगरपालिका-१६, बालाजु चोकस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्न सडकमा रहेको म्यानहोलबाट छिरेका सप्तरीका २५ वर्षीय सुरेश साह र २० वर्षीय शिवकान्त साह त्यहीँ अड्किएका थिए।

लामो समयसम्म बाहिर ननिस्किएपछि प्रहरीले डोजर लगाएर खनेर दुवैलाई निकालेको थियो। अर्धचेत अवस्थामा बाहिर निकालिएका दुवैलाई तत्काल शिक्षण अस्पताल लगिए पनि अस्पतालले दुवैलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

एक उत्तर छोड्न

Please enter your comment!
कृपया तपाईको पूरा नाम राख्नुहोस्