निजामती कर्मचारी संगठनद्धारा धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई सहयोग

159
:d[lt lbj;df c:ktfnnfO{ ;xof]uM g]kfn lghfdlt sd{rf/L ;+u7g afun'ªn] cfof]hgf u/]sf] zlxb dgf]h–emk]Gb| :d[lt lbj;–@)&^ sf] cj;/df a'waf/ wf}nflul/ c~rn c:ktfnnfO{ !) j6f 3f6 x:tfGt/0f kl5 vf6df /fVg] sk8f x:tfGt/0f ub}{ u08sL k|b]z ;f+;b OGb|nfn ;fksf]6f . t:jL/M v]d/fh uf}td, unsf]6 u08sL k|b]z ,/f;;

बागलुङ १६ साउन  । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन बागलुङले आयोजना गरेको शहिद मनोज–झपेन्द्र स्मृति दिवस–२०७६ को अवसरमा बुधबार धौलागिरि अञ्चल अस्पताललाई १० वटा खाट तथा खाटमा राख्ने कपडा समेत हस्तान्तरण गरिएको छ ।

कार्यक्रमको अवसरमा गण्डकी प्रदेश सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले  उक्त सामाग्रीहरु अस्तपाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तस्वीरः खेमराज गौतम

एक उत्तर छोड्न

Please enter your comment!
कृपया तपाईको पूरा नाम राख्नुहोस्